Úrovně znalostí

Metodika a požadavky na pokročilost v jazyce u studentů

Úplní začátečníci

Úplní začátečníci jsou studenti, kteří se s výukou vybraného cizího jazyka ještě nesetkali. Během roku se dá velice dobře zvládnout základní znalost vyučovaného jazyka, zejména výslovnost, nejpoužívanější slovní zásoba, skladba jednoduchých vět, základní gramatická pravidla a tři základní časové roviny. Po jednom roce dvouhodinové týdenní výuky si studenti osvojí jednoduché fráze, skladbu oznamovacích vět, otázek a záporu v jednoduchých větách. Budou schopni komunikovat (odpovídat na velmi jasně a srozumitelně položené otázky), nicméně porozumění rodilému mluvčí, či obchodnímu partnerovi na formální úrovni pro ně bude ještě poměrně obtížné. Podmínkou zvládnutí základní znalosti je zejména získání pozitivního postoje ke studiu jazyka.

Mírně pokročílí

Tato kategorie studentů by měla mít min. 1-2 roky intenzivní výuky cizího jazyka za sebou s tím, že jazyk stále nějakým způsobem (ať už aktivním či pasivním) používá, oživuje si jej. Nemusí s ním pracovat každodenně, ale důležité je znát základní gramatická pravidla, určitou slovní zásobu, na kterou lektor naváže. V průběhu měsíce se základní znalost zopakuje a studentům se tím zaktivizuje dosavadní úroveň v jazyce. Za rok výuky této úrovně by mohl pečlivý student dosáhnout úrovně pokročilé, se kterou již může komunikovat jak ústně i písemně na poměrně dobré úrovni. Ze strany studenta je třeba dbát na časté používání jazyka v praxi a pečlivou domácí přípravu, aby mohl jazyk co nejvíce aktivně a pasivně využívat.

Pokročilí

Pokročilí studenti by již měli dosahovat velmi dobré úrovně v cizím jazyce, tzn. porozumět jak slyšeným tak písemným textům v běžném hovorovém i písemném kontextu. Měli by být schopni tvořit již složitější gramatické struktury a domluvit se, mít osvojené běžné komunikační fráze a v gramatice znát všechna základní pravidla odpovídající cca. 3/4 letem intenzivní výuky na střední či jazykové škole (2 hod. týdně). Slovní zásoba je nejméně 2 000 slov. Student je schopen reagovat na otázky rodilého mluvčího poměrně velmi rychle, i když odpovídá ještě s rozvahou. Jeho písemný projev byl měl být jasný, srozumitelný; připouští se jistá míra chyb v pravopise a skladbě, což se právě v této úrovni výuky odstraňuje.

Více pokročilí

Tato úroveň odpovídá studentům se znalostí cizího jazyka na výborné úrovni. Student má slovní zásobu min. 4000 slov. Dokáže již jazyk používat jak na formální tak hovorové úrovni. Je si již vědom logických aspektů v jazyce. Jazyk používá pravděpodobně ve své profesi, čímž dochází k neustálému opakování a vývoji. Zde se student naučí porozumět odborným textům, kolokacím-tj. ustálená spojení ve formálním i hovorovém projevu, idiomatickým vazbám, bohaté slovní zásobě.

Obchodní cizí jazyk

Výuka je vhodná pro pracovníky, kteří využívají cizí jazyk při své profesi. Jejich úroveň dosahuje podobných hodnot, které uvádíme u kurzu pro více pokročilé studenty, příp. pokročilé studenty. Zde si student rozšíří slovní zásobu, ustálená spojení v obchodním slangu a naučí se velmi dobře orientovat v odborných textech z obchodní ekonomické a právní oblasti. Někdy se lidé se znalostí jazyka v praxi domnívají, že jim již jejich znalost vyhovuje a je dostačující. Opak je však pravdou. Ve studiu jazyka hranice nejsou. Obchodní cizí jazyk je specializovaný a jeho znalost je velmi prospěšná v obchodních jednáních.